Polityka prywatności

  Pliki cookies

  Niniejszy dokument zawiera postanowienia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym boskiezrodlo.pl W dokumencie zostały wskazane podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania, wykorzystywania, a także o prawach podmiotów z tym związanych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2018.127.2 t. j.) dalej zwane („RODO”) informujemy, że:

  1. Polityka Prywatności i Administrator Danych Osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Dudziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Boskie Źródło Tomasz Dudziński z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 55, 35 – 113 Rzeszów, NIP: 8133259801, REGON: 389704610, (zwany w dalszej części Administratorem) – zbiera i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej: boskiezrodlo.pl od jej Użytkowników (zwanych także Kupującymi) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na stronie internetowej zwaną dalej Serwisem. Kupujący mogą także kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dostępnego adresu email:kontakt@boskiezrodlo.pl Administrator danych jest właścicielem domeny internetowejboskiezrodlo.pl

  2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

   Administrator, szanując prawo Kupujących do prywatności oraz troszcząc się o zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanych od nich danych osobowych, zapewnia, iż te dane są:

   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

   Celem Administratora jest zachowanie przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których Administrator przetwarza dane osobowe. Administrator dba o to, by każdorazowo przekazać niezbędne informacje w tym zakresie każdemu Kupującemu, którego dane osobowe przetwarza. Poniżej zostają przedstawione podstawy prawne przetwarzania i kategorie operacji dokonywanych w zakresie przetwarzania danych wraz z ich opisem.

   Dane osobowe przetwarzane są w celu:

   1. odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego – opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO,
   2. prowadzenia korespondencji elektronicznej z Kupującym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   3. realizacji zapisu na newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO,
   4. zawarcia umowy z Administratorem w przedmiocie produktów oferowanych przez Administratora na stronie internetowej Serwisu oraz realizacji tej umowy na podstawie art.6 ust.1lit.b RODO. Przetwarzanie danych w tym celu dotyczy także warunków rozpatrzenia reklamacji i innych zgłoszeń dotyczących zawartych umów,
   5. marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   6. analizy danych w celu dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO,
   7. a także w innych celach, jeśli przepisy obowiązującego prawa uprawniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z przepisów o rachunkowości lub prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług) oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   Niezależnie od powyżej wskazanych celów przetwarzania danych osobowych – Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

   1. imię i nazwisko
   2. adres Kupującego
   3. numer telefonu
   4. adres e-mail
   5. numer rachunku bankowego
   6. w przypadku przedsiębiorców – nazwę firmy oraz numer NIP (REGON, KRS)

   Dane osobowe Kupujących poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom.

   Administrator może udostępnić dane osobowe podwykonawcom, którzy wspierają Administratora w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu, a w szczególności:

   1. podmiotom obsługującym system rezerwacji uruchamiany na stronie Serwisu,
   2. podmiotom obsługującym bazę kontaktów Administratora z Użytkownikami oraz wysyłkę newsletterów Administratora do Użytkowników, którzy zapisali się na newsletter.

   Ponadto dane osobowe mogą być także udostępniane w celu zawarcia oraz realizacji zawartej Umowy pomiędzy Administratorem a Kupującym a także: osobom upoważnionym przez Kupującego w ramach realizacji jego praw, firmom wysyłkowym, firmie obsługującej oprogramowanie sklepu internetowego, firmie księgowej obsługującej Administratora, hurtowniom, magazynom, centrom logistycznym realizującym w imieniu Administratora czynności niezbędne do obsługi zamówień w sklepie internetowym Administratora, firmom realizującym na zlecenie Administratora czynności marketingowe. Ponadto Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów lub innych instytucji.

  3. Czas przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych

   Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne. Administrator przetwarza dane osobowe tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

   1. przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Kupujących,
   2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Administratora,
   3. Kupujący cofnie zgodę na przetwarzanie danych (jeśli to ona była podstawą przetwarzania),
   4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora.

   Dane osobowe będą przechowywane:

   1. w celu zawarcia i wykonania umowy przez Administratora – do czasu jej wykonania, rozwiązania lub innego zakończenia,
   2. w celu realizacji obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów księgowych – tj. przez okres 5 lat,
   3. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu – do czasu aż Kupujący wniesie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych,
   4. w celu marketingowym Administratora, na podstawie odrębnej zgody – do czasu aż Kupujący cofnie swoją zgodę lub Administrator (bądź jego następcy prawni) zakończy wykonywanie działalności gospodarczej (likwidacja).

   Okres 5 lat o którym mowa powyżej liczony jest od początku roku następującego po roku, w którym doszło do zawarcia i wykonania Umowy.

  4. Dobrowolność udostępnienia danych osobowych

   Odsłona strony internetowej na której zamieszczone są informację o ofertach Administratora nie powoduje konieczności podawania danych osobowych, jednakże Administrator może wymagać przesłania określonych danych, jeśli Kupujący chce uzyskać dodatkowe informacje na temat świadczonych usług lub działań. Wyrażenie zgody i wybór preferowanej formy kontaktu są całkowicie dobrowolne. Jednakże w celu przesłania zapytania – za pomocą dostępnego formularz kontaktowego na stronie internetowej, zamówienia produktów (zawarcia umowy), zapisu na newsletter – niezbędne jest podanie danych wymaganych przez Administratora w celu realizacji czynności (usługi).

   Odmowa podania danych osobowych w tych przypadkach, w których są wymagane stanowić będzie odmowę zrealizowania Usługi.

  5. Dostęp do danych osobowych

   Kupujący mają prawo dostępu do danych, które są przechowywane przez Administratora. Z uprawnienia można skorzystać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@boskiezrodlo.pl

  6. Ochrona danych osobowych

   Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Kupującego (Użytkownika) i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

   Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

  7. Przekazywanie danych osobowych państw nienależących do UE/EOG

   Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  8. Przetwarzanie w przeglądarce internetowej

   Adres IP stanowi indywidualny numer przypisywany komputerowi Kupującego (Użytkownika) podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP Kupujących (Użytkowników) odwiedzających stronę mogą być rejestrowane między innymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

   Witryna internetowa oraz system rezerwacji, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Kupującego (Użytkownika) wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Kupującego (Użytkownika) pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji usług rezerwacji itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

  9. Zmiana danych osobowych

   Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e –mail na adres: rodo@boskiezrodlo.pl

  10. Wycofanie zgody

   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Kupujący (Użytkownicy) mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Administrator informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie został podany inny adres czy numer kontaktowy celem wycofania zgody, zainteresowany Kupujący (Użytkownik) powinien skierować żądanie na adres: rodo@boskiezrodlo.pl

  11. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

   Kupujący (Użytkownik) ma prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na jego szczególną sytuację chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

   Może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:

   1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł,
   2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

   W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych Administrator informuje, że przysługuje ono np. gdy korzystający zauważy, że jego dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

  12. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

   W przypadku skorzystania z przysługującego prawa do usunięcia danych osobowych, należy przesłać wiadomość e – mail na adres: rodo@boskiezrodlo.pl

   Z prawa do usunięcia danych osobowych Użytkownik może skorzystać np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora. Kupujący (Użytkownik) wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy Kupujący (Użytkownik) zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub gdy jego dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny zostać również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  13. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

   Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są przez Administratora dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii należy wnosić za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: rodo@boskiezrodlo.pl Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone bez uzasadnionej zwłoki. Kupujący (Użytkownicy), których dane osobowe przetwarza Administrator mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) (art. 77 RODO).

  14. Pliki Cookies

   Strona umożliwia gromadzenie informacji o Kupującym (Użytkowniku) za pośrednictwem plików Cookies oraz innych podobnych technologii. Gromadzone informacje wykorzystuje się do zapamiętywania decyzji Kupującego (Użytkownika) np. co do wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki, utrzymania sesji, zapamiętania hasła za zgodą Kupującego (Użytkownika), gromadzenia informacji o urządzeniu Kupującego (Użytkownika) oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

   Stosowane pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Kupującego (Użytkownika). W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupujących (Użytkowników) wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupującego (Użytkownika) i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

   Informacje pozyskane za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Kupujący (Użytkowników) Serwisu.

   Kupujący (Użytkownik) ma możliwość ustawienia w przeglądarce opcji blokowania określonych rodzajów plików Cookies i innych podobnych technologii. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich plików Cookies, jednak Kupujący (Użytkownik) ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie.

   Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

   Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:

   1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji korzystających z tych stron,
   2. rozpoznania urządzenia Kupującego (Użytkownika),
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Kupującego (Użytkownika) i personalizacji interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Kupujący (Użytkownik),
   4. utrzymania sesji Kupującego (Użytkownika) Serwisu (po zalogowaniu), dzięki któremu nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
   5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
   6. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych (dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji),
  15. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

   Administrator wykorzystuje:

   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Kupującego (Użytkownika) i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.
   2. Cookies podmiotów trzecich: strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

   Kupujący (Użytkownik) może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  16. Zmiany Polityki Prywatności

   Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności oraz wprowadzania zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na zmiany w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wytyczne organów nadzorczych czy działań własnych podejmowanych w związku z polepszeniem ochrony danych osobowych i zmianami organizacyjnymi dotyczącymi Administratora. Zaktualizowane (zmienione) wersje dokumentu zostaną udostępnione na stronie internetowej boskiezrodlo.pl/polityka-prywatnosci

  Ostatnia aktualizacja: 28.11. 2022 r.