Regulamin świadczenia
  usług drogą elektroniczną

  1. Niniejszy regulamin zwany w dalszej części: Regulaminem określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego boskiezrodlo.pl, który umożliwia dokonanie zakupu produktów zwanych dalej: Produktami oraz warunki i zasady korzystania ze sklepu.
  2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Tomasza Dudzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Boskie Źródło Tomasz Dudziński z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 55, 35-113 Rzeszów, NIP: 8133259801, REGON: 389704610 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
  3. W przypadku konieczności kontaktu ze Sklepem internetowym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poniżej wskazanych danych:
   • adres: ul. Wita Stwosza 55, 35-113 Rzeszów,
   • adres e-mail: kontakt@boskiezrodlo.pl,
   • numer kontaktowy: + 48 600 080 049, dostępny w godzinach: 8.00-16.00
   • numer rachunku bankowego: 21 1050 1562 1000 0097 6847 0339
  1. definicje

   Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie wymienionych pojęć:

   1. Administrator – Tomasz Dudziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Boskie Źródło Tomasz Dudziński z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 55, 35-113 Rzeszów, NIP: 8133259801, REGON: 389704610;
   2. Produkty – ………………………………. a także inne dostępne Produkty oferowane w witrynie sklepu internetowego, których dotyczy Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
   3. Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem boskiezrodlo.pl za pośrednictwem której Administrator dokonuje sprzedaży Produktów;
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony na stronie boskiezrodlo.pl
   5. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną zawierająca z Administratorem Umowę w ramach Serwisu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika;
   6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   7. Przedsiębiorca – Użytkownik niebędący Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta;
   8. Umowa zawarta na odległość – Umowa sprzedaży zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
   9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Administratorem;
   10. Konto – wirtualne konto Użytkownika stworzone w Serwisie internetowym, poprzez które Użytkownik uzyskuje możliwość zakupu Produktów;
   11. Zakup jako „gość” – status na mocy, którego Użytkownik może dokonać zakupu z oferty Serwisu internetowego bez konieczności założenia konta;
   12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający założenie Konta;
   13. Rejestracja – wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie internetowym poprzez wskazanie podanych w formularzu danych, złożenie wymaganych oświadczeń. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Poprawne dokonanie rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika;
   14. Login i hasło – login i hasło, generowane są automatycznie po dokonaniu rejestracji, wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji;
   15. Koszyk – element Serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, z poziomu Koszyka istnieje także możliwość dokonania modyfikacji zamówienia;
   16. Operator płatności – dla zamówień na terenie Polski płatności dokonywane są przez system iMoje, dla zamówień dokonywanych poza granicami Polski płatności odbywają się w systemie iMoje.
   17. Zamówienie – zamówienie na Produktu dostępne na stronie Administratora, złożone przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, określające rodzaj i ilość towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
   18. Urządzenie Elektroniczne – komputer lub inne Urządzenie (w tym mobilne), posiadające cechy umożliwiające przeglądanie oferty sklepu internetowego, rejestracje w sklepie internetowym, dokonanie zakupu;
   19. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeglądająca witrynę sklepu internetowego lub dokonująca zakupów w sklepie internetowym;
   20. Cookies – pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe;
   21. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika dla witryny internetowej;
   22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Postanowienia ogólne

   1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Administrator oferuje sprzedaż Produktów dostępnych w sklepie.
   2. Korzystać ze Sklepu internetowego w tym dokonywać Zamówień mogą także Użytkownicy przebywający poza terytorium Polski.
   3. W celu skorzystania ze Sklepu internetowego tj. przeglądania katalogu Produktów, składania Zamówień, rejestracji Konta, Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
    1. posiadać dostęp do Urządzenia Elektronicznego wraz z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
    2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
    3. mieć włączoną obsługę plików Cookies,
    4. posiadać zainstalowany program umożliwiający otworzenie plików zapisanych w formacie PDF.
   4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności, do jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość, w tym w konta innych Użytkowników, czy też poszczególne elementy techniczne lub informatyczne, do podawania nieprawdziwych danych.
   5. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
   6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Użytkowników, w tym odnosić skutku w stosunku do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie takich zmian Regulaminu. W każdym przypadku zastosowanie znajduje Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.
  3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

   1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym nie jest konieczne posiadanie zarejestrowanego Konta, co oznacza, że złożenie Zamówienia może odbywać się poprzez dokonanie zakupu jako „Gość”.
   2. Użytkownik może również złożyć Zamówienie poprzez dokonanie rejestracji Konta na stronie Sklepu internetowego, które następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony na stronie Sklepu internetowego.
   3. Niezbędne dane do wypełnienia formularzu rejestracyjnego to:
    1. Imię i nazwisko, nazwa Użytkownika używana przy każdorazowym logowaniu na konto;
    2. adres e-mail – Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający rejestrację i utworzenie konta;
    3. hasło do konta – Kupujący zobowiązany jest do podania wymyślonego hasła, które należy podawać podczas każdego logowania. Przy rejestracji konta, wymagane jest podanie dwukrotnie tego samego hasła;
    4. numer kontaktowy;
    5. adres do wysyłki;
    6. dane związane z nazwą i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej w tym nr NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej – gdy wymagane.
   4. Wymagane jest także złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności, wyrażenie zgody na przesyłanie plików Cookies oraz przetwarzanie danych osobowych tj. RODO.
   5. W celu prawidłowego zakończenia procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wejść w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Otworzenie witryny Sklepu internetowego za pomocą linku aktywacyjnego oraz dokonanie pierwszego logowania stanowi zakończenie procesu rejestracji.
   6. Rejestracja w witrynie Sklepu internetowego, jak również korzystanie z jej funkcjonalności w tym przeglądanie katalogu Produktów, korzystanie z konta są nieodpłatne.
   7. Po zarejestrowaniu się w witrynie Sklepu internetowego każdorazowe logowanie na konto odbywa się przy użyciu danych Użytkownika które zostały podane w formularzu rejestracyjnym.
   8. W Serwisie internetowym Administrator udostępnia Formularz kontaktowy, z którego korzystanie nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności.
   9. Administrator zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do formularza kontaktowego na czas nieoznaczony, który służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalności Administratora.
  4. INFORMACJE O USŁUGACH

   1. Ceny wszystkich Produktów dostępnych w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych.
   2. Administrator zastrzega sobie prawo: zmiany cen Produktów zamieszczonych w Sklepie internetowym, zamieszczania informacji o nowych Produktach, wycofywania Produktów z katalogu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, jednakże wyłącznie w sposób nienaruszający praw nabytych przez Użytkowników.
   3. Administrator oświadcza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w ust.2., nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
   4. Z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących dozwolonego użytku chronionych utworów, o których mowa w art. 23-35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie może zwielokrotniać ani wykorzystywać opisów Produktów, ani jakichkolwiek innych informacji zawartych w Sklepie internetowym, w tym materiałów zdjęciowych i innych materiałów graficznych lub słowno-graficznych, do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zamawiania Produktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zdjęć, opisów Produktów lub innych informacji zawartych w Sklepie internetowym w innych celach może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej Administratora.
  5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

   1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
   2. Użytkownik w celu dokonania zakupu Produktów dostępnych w Sklepie internetowym powinien podjąć następujące czynności:
    1. dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym;
    2. użyć przycisku „Zamów”, ”Dokonaj zakupu”, a następnie „przejdź do kasy”;
    3. wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienie i wybrać sposób płatności;
    4. zaakceptować Regulamin, którego akceptacja jest niezbędna w celu złożenia Zamówienia,
    5. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. RODO, polityki prywatności, przesyłanie plików cookies, które jest niezbędne w celu złożenia Zamówienia,
    6. użyć przycisku „Płacę”.
   3. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Użytkownika – wskazany w formularzu zamówienia Administrator – wysyła potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Użytkownika zostanie wysłane przez Administratora niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jego otrzymania przez Administratora.
   4. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Administrator przekaże Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o złożeniu Zamówienia oraz pouczenie o odstąpieniu od Umowy – wzór odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania w serwisie. W przypadku niedokonania płatności za Produkty objęte Zamówieniem w przeciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
   5. Po użyciu przycisku „Płacę” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty.
   6. Po prawidłowym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę potwierdzającą dokonanie zakupu.
   7. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu zamówienia.
   8. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Administratorowi oferty zawarcia umowy zgodnie z treścią Zamówienia, w którym Użytkownik składa Administratorowi ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu produktów, po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w Zamówieniu.
   9. Po otrzymaniu płatności Administrator, poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z podjęciem czynności mających na celu skompletowanie Produktów lub umożliwienie uczestnictwa w usłudze objętej danym Zamówieniem.
   10. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, korygujące faktury VAT z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Administratora również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
   11. Administrator prześle w formie wiadomości e-mail Fakturę VAT w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zapłaty na adres e-mail Użytkownika.
   12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Użytkownik jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy nie jest doliczany do Zamówienia, w przypadku gdy Użytkownik wskaże w Zamówieniu osobisty odbiór Zamówienia.
   13. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy oraz operatora.
  6. PŁATNOŚCI

   1. Płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu płatności iMoje. Operatorem systemu iMoje jest ING Bank Śląski S. A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
   2. Klient może dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:
    1. płatność przelewem na rachunek Sklepu
    2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu iMoje
    3. płatność w sklepie stacjonarnym przy odbiorze przesyłki.
   3. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi:
    1. Visa
    2. Visa Electron
    3. MasterCard
    4. MasterCard Electronic
    5. Maestro
  7. DOSTAWA

   1. O statusie realizacji zamówienia Użytkownik będzie każdorazowo informowany w formie wiadomości e-mail.
   2. Dostawa Produktów obejmuje również kraje poza terytorium Polski.
   3. Zakupione Produkty zostaną dostarczone za pośrednictwem Kuriera lub paczkomatu w zależności od wyboru przez Użytkownika.
   4. Wysyłka Zamówienia nastąpi do 2 – 3 dni roboczych od prawidłowo zrealizowanej płatności.
   5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   6. Użytkownik może dokonać zakupu Produktów w ilości pod zamówienie specjalne przy czym Zamówienie należy złożyć za pośrednictwem dostępnego na stronie Sklepu internetowego – Formularza kontaktowego.
   7. Przed wysłaniem zakupionych Produktów, Administrator na czas transportu zabezpieczy towar w odpowiedniej formie.
   8. Administrator poinformuje Użytkownika o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
   9. Administrator zastrzega sobie prawo niezrealizowania Zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego Produktu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
  8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia Zamówienia.
   2. Na warunkach i terminie o których mowa powyżej prawo odstąpienia od umowy przysługuje także przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który dokonał zamówienia w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale tylko wtedy gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego w CEiDG.
   3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest poinformować o tym Administratora w terminie wskazanym w ust. 1.
   4. Do zachowania terminu wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu, stanowiące załącznik do Regulaminu, przed upływem terminu w formie elektronicznej na następujący adres email: zwroty@boskiezrodlo.pl
   5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest przesyłany przez Administratora, przy czym posłużenie się wzorem formularza odstąpienia od Umowy nie jest obowiązkowe.
   6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności w zakresie dokonanego odstąpienia.
   7. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
   8. Administrator informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku, gdy Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a jednocześnie po rozpoczęciu świadczenia usługi, które nastąpiło na wyraźne żądanie Konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta (za jego wyraźną zgodą), i przed jej zakończeniem, Konsument/przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
   9. Administrator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi/przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Użytkownik dokonał otwarcia zakupionych Produktów lub z innych względów Produkty te nie nadają się do ponownej Sprzedaży.
  9. REKLAMACJE

   1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
   2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@boskiezrodlo.pl
   3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz żądanie Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z wadą zakupionego produktu.
   4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Administratora dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
   5. Administrator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. W związku z prowadzeniem Sklepu internetowego, Administrator świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkownika następujące usługi:
    1. umożliwia przeglądanie Produktów,
    2. składanie Zamówień,
    3. udostępnia formularz kontaktowy,
    4. udostępnia formularza rejestracyjny,
    5. przewiduje korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego po dokonaniu rejestracji Konta,
    6. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Sklepie internetowym.
   2. Administrator informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych. Celem ochrony takich danych, Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
   3. Użytkownik może składać reklamacje związane z działaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie internetowym drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@boskiezrodlo.pl
   4. Administrator ustosunkuje się do takiej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

   1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego.
   2. Użytkownik będący Konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
    1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich został określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
    2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego z Organizatorem. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
    3. może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, o którym mowa w art. 39 i następnych ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w szczególności takich jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).
  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
   3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022r.